The available database comprises research projects in Fisheries, Aquaculture, Seafood Processing and Marine Biotechnology active in the time period 2003-2022.
BlueBio is an ERA-NET COFUND created to directly identify new and improve existing ways of bringing bio-based products and services to the market and find new ways of creating value from in the blue bioeconomy.

More information on the BlueBio project and participating funding organizations is available on the BlueBio website: www.bluebioeconomy.eu

Last Update: 2019/11/26

BEGROKONTROLL
Aquaculture
Begroingskontrollerende tiltak i lakseoppdrett - løsninger for reduksjon av kobberbruk til impregnering av oppdrettsnøter
National
National
Leif Magne Sunde
Leif.M.Sunde@sintef.no
SINTEF - SINTEF (Norway)
NA - Not available (Not available)
2005
2009
€ NA
NA
Begroing på oppdrettsnøter er et betydelig problem for marikultur verden over. I norsk lakseoppdrett er bruk av kobberbasert impregnering dominerende tiltak for å kontrollere begroing. Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å arbeid e for å redusere bruk av kobberbestandige impregneringsmidler. Et opphør av kobberbaserte impregneringer vil medføre alvorlige konsekvenser for norsk oppdrettsnæring, all den tid alternative løsninger ikke er tilfredsstillende. Begroingskontroll medføre r samtidig store årlige kostnader for havbruksnæringen.SINTEF-gruppen har kartlagt bruk av impregnering i norsk oppdrettsnæring, og vil i prosjektet "Begroingskontrollerende tiltak i lakseoppdrett" over en toårs periode fokusere på å utvikle kunnskap so m kan medvirke til en begrensning av kobberbruken i oppdrett.Prosjektets hovedmål er å skape kunnskap og innsikt som kan føre til reduksjon av bruk av kobberbaserte impregneringsmidler i norsk havbruksnæring.Prosjektet gjennomføres som et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Fiskeri og havbruk, avdeling for havbruksteknologi, og SINTEF Materialer og kjemi, (avdeling for syntese og egenskaper og avdeling for marin miljøteknologi), samt Val AKVA AS og Bømlo Skjell AS. I prosjektet vil det bli arbeidet etter flere linjer:- framskaffe et oppdatert kunnskapsbilde om begroingskontroll for oppdrettsnøter- bedre kommunikasjon i oppdrettsnæringen om impregnering og begroingskontroll- avklare metoder og sammenhenger relatert til påføring av kobberb asert impregnering- undersøke kritiske biologiske forhold som har innvirkning på grad av begroing, og derved forbruk av kobberbasert impregnering- notskjerm som mulig alternativ løsning for å redusere begroing på nøter- lakk som alternativ teknologi fo r å forlenge levetid for kobberimpregnering på notProsjektet er strategisk viktig for å skape et tyngre, reelt norsk FoU-basert arbeid innen temaet begroingshindrende tiltak.
Antifouling; Biofouling; Fish; Engineering; Salmon;
Not associated to marine areas
map png
If there is any incorrect or missing information on this project please access here or contact bluebio.database@irbim.cnr.it
/* */