The available database comprises research projects in Fisheries, Aquaculture, Seafood Processing and Marine Biotechnology active in the time period 2003-2022.
BlueBio is an ERA-NET COFUND created to directly identify new and improve existing ways of bringing bio-based products and services to the market and find new ways of creating value from in the blue bioeconomy.

More information on the BlueBio project and participating funding organizations is available on the BlueBio website: www.bluebioeconomy.eu

Last Update: 2018/03/29

NA
Fisheries
Sea Food Processing
Baseline Torsk - Prismodell
National
National
Øystein Myrland
oystein.myrland@nfh.uit.no
UiT - Arctic University of Norway (Norway)
NA - Not available (Not available)
2012
2016
€ NA
NA
I dette prosjektet skal det utføres forskning innenfor pris- og markedsanalyse på det globale torskemarkedet. Tilbud og etterspørsel er det som fastsetter pris i markedet. Målet med dette prosjektet er å utvikle og generalisere en stokastisk versjon av en partiell likevektsmodell, eller EDM (Equilibrium Displacement Model). EDM modellen skal brukes for å modellere global produksjon, handel og prisdannelse på torsk. I de senere år har denne modellen vært mye brukt i forskning og markedsføringsanalyser. Den ne modellen trenger en basis likevektspris, kvantumsdata og «Marshall» elastisiteter. Disse elastisitetene utledes fra etterspørsels- og tilbudsanalyser. I etterspørselsanalyser er det i hovedsak Rotterdam og AIDS "Almost ideal demand system" modellene som har vært benyttet. Begge modellene er spesifisert med hensyn på budsjettandeler, og oppsummeringsegenskapen påtvinges modellene automatisk. I Rotterdam modellen kan symmetri og homogenitetsrestriksjonene, utledet av konsumentteori, uttrykkes som lineæ re funksjoner av de estimerte parameterne. De kan også påtvinges modellen, slik at den blir teoretisk konsistent. I AIDS modellen kan disse restriksjonene enten testes eller påtvinges modellen. Det finnes ingen klare kriterier for å velge mellom Rotterdam og AIDS modellen. Ofte vil det være et empirisk spørsmål om hvilken modell som passer de underliggende dataene best.I tilbudsanalyser finnes det flere mulige tilnærminger. I dette prosjektet vil det estimeres en translogg-omkostningsfunksjon samtidig m ed kostnadsandelsligninger til ulike torskeprodukt i et system, med teoretiske restriksjoner. Utfra disse estimerte verdiene vil en kunne beregne tilbudselastisiteten til de ulike produktene. Basert på disse elastisitetene og kvantumsandelene til de ulike produktene beregnes det en totalelastisitet for tilbudet av torsk.
Economy; Market;
Not associated to marine areas
map png
If there is any incorrect or missing information on this project please access here or contact bluebio.database@irbim.cnr.it
/* */