The available database comprises research projects in Fisheries, Aquaculture, Seafood Processing and Marine Biotechnology active in the time period 2003-2022.
BlueBio is an ERA-NET COFUND created to directly identify new and improve existing ways of bringing bio-based products and services to the market and find new ways of creating value from in the blue bioeconomy.

More information on the BlueBio project and participating funding organizations is available on the BlueBio website: www.bluebioeconomy.eu

Last Update: 2019/11/26

NA
Sea Food Processing
Automatisk retningsbestemt innmating av laks til elektrobedøvning, avlivet ved bløgging og retningsorientert posisjonert bløgget laks
National
National
Stein Ove Østvik
stein.ove.ostvik@fhf.no
FHF - Norwegian Seafood Research Fund (Norway)
NA - Not available (Not available)
2007
2010
€ NA
NA
Avliving av fisk vil i fremtiden være gjenstand for videre utvikling av gjennomføringsmetode. Regelverket er endret og endringene trer i kraft i nær fremtid. Det er variasjon i resultatene fra avlivingsprosessene på grunn av menneskelige og teknologiske s vakheter. Med økende krav til oppfyllelse av dyrevernhensyn i samfunnet generelt må fremgangsmåtene bedres. Stabilitet og forutsigbarhet i forhold til produktkvalitet må også forbedres for å sikre utviklingen av industrien.Utfordringen ligger i å automa tisere en industri som i utgangspunktet er arbeidsintensiv, med et råstoff som har stor biologisk variasjon i et fuktig og korrosivt produksjonsmiljø. Håndtering og behandling (internlogistikk) av store volumer med lavt ressursbruk er viktig i videreutvik ling av lakseproduksjon som konkurransedyktig matvareproduksjon. Laks som råstoff og produkt er høyverdig vare med klart definerte kvalitetskrav som skal oppfylles i produksjonsprosesser.Det er avgjørende ved behandling av levende dyr at de etiske hensy n til optimal dyrevelferd ivaretas. Dette omfatter også slakting/avliving av laks. Det må tilfredstilles de krav som myndigheter, markedsaktører og samfunnet generelt stiller til velferdsmessig behandling av fisk.Innovasjon i foredlingsindustrien foregå r i vesentlig grad i samspillet mellom foredlingsbedrifter og utstyrsleverandører.Avlivingslinje, aktivitetsområder og prosjektleveranse:- Singulering og orientering av hel laks til bedøving- Maskinsyn for deteksjon av bløggepunkt- Manipulator for st yring av bløggeverktøy- Verktøyutforming- Styrt videreføring av fisk til utblødning- Utvikling og evaluering av helhetlig prototypUnder utvikling av løsninger for helheten eller for elementer innen systemet vil det bli benyttet systematisk PU-metodik k.Bruk av maskinsyn og robotteknologi til avliving av fisk representerer betydelig nyhetsgrad.Realisering av utviklede løsninger vil gi bedriftene betydelig styrket markedsposisjon.
Process efficiency; Quality; Fish products;
Not associated to marine areas
map png
If there is any incorrect or missing information on this project please access here or contact bluebio.database@irbim.cnr.it
/* */